Autor Articles i estudis
22 Març 2015 a 12:00

Consideracions sobre la reforma fiscal en relació a l’IRPF

Xavier Flotats

Xavier Flotats

A partir del 1 de gener del 2015 ha entrat en vigor una nova fiscalitat en relació a l’IRPF que té aspectes positius però també negatius pels contribuents. Destacarem cinc aspectes  positius i cinc de negatius.

Positius:
1.- Inversions a curt termini:  tributaran igual que les inversions a llarg termini (les que passa més d´un any entre la data i venda de l´actiu). Així a totes les plusvàlues (per borsa, fons d´inversió o immobiliàries) se’ls aplicarà la tarifa de l´estalvi, que és molt més barata que la tarifa general (que per exemple grava les nòmines).

2.- Reducció tarifes: les tarifes que graven qualsevol renda (de treball, activitat econòmica,  de capital o les pròpies plusvàlues) s´abarateixen i, en principi, tant pels treballadors, autònoms, propietaris d’immobles llogats o venedors de qualsevol actiu, que disposaran de més renda disponible.

3.- Acomiadaments:  quedaran exemptes de pagar impostos les indemnitzacions per acomiadament fins a 180.000€, mentre que abans de la reforma es pagaven impostos quan el percebut superava el límit establert per l´Estatut dels Treballadors. Per tant, això suposarà, a la pràctica, que el rebut sigui en quasi tots els supòsits nét d´imposició.

4.- Impostos negatius: s’abonaran de forma directa 1.200€ a les famílies nombroses i a les que tinguin fills discapacitats al seu càrrec.

5.- Retencions: tant els treballadors a les seves nòmines com els autònoms en emetre les seves factures veuran que cobren més en tenir menys retenció. Pels treballadors, es redueix la tarifa aplicable en calcular les retencions a compte de l’IRPF i pels professionals passa del 21% al 19% (2015) i 18% (2016).

Quant als aspectes negatius: 
1.- Inquilins: pels contractes de lloguer signats a partir 1.1.2015 desapareix la deducció en concepte de quota pel lloguer de l’habitatge habitual.

2.- Dividends: fins a l´exercici 2014, els primers 1.500€ cobrats per dividends estaven exempts de tributació. A partir 2015 desapareix l´exempció i, per tant, es pagarà des del primer euro percebut.

3.- Venda immobles: s´encareix també en no poder aplicar els anomenats coeficients d´actualització sobre el valor d´adquisició. Aquests coeficients eliminaven de la plusvàlua tributable el guany degut a la inflació. Per tant, ara la part d’inflació pel pas del temps també acabarà pagant i repercutint a l’IRPF dels venedors d’immobles.

4.- Empresaris en mòduls: se serà més restrictiu per acollir-se a aquest règim de tributació previst pels empresaris i que suposa a la pràctica, un abaratiment dels seus IRPF’s en relació a les rendes d´activitat econòmica. Així, el límit de facturació per acollir-se al sistema de mòduls (tècnicament,  l´estimació objectiva) serà no sobrepassar 150.000€ de facturació anual mentre que al 2014 el límit estava en 450.000€ de facturació anual. Per tant, hi haurà empresaris que acabaran no podent  acollir-se a aquest sistema que els resulta fiscalment beneficiós. Per donar cert marge, aquesta mesura entrarà en vigor a partir del 1.1.2016.

5.- Aportacions a plans de pensions: es limitarà l´aportació fiscalment deduïble dels 10.000€ anuals als 8.000€ anuals. Aquesta minoració en l´aportació deduïble es compensa (per ser justos amb la reforma d´aquest producte financer) en donar més facilitats per rescatar els mateixos per part dels contribuents.           

En conclusió es pot afirmar què la reforma fiscal no és tan beneficiosa com s´ha venut i que s´haurà d´anar estudiant de forma particular cada cas per veure si al contribuent en qüestió li resulta més o menys favorable en funció del tipus de rendiments que generi durant l´exercici 2015. Cal tenir present que, en aquest article, sols hem donat una petita mostra de la reforma fiscal a l’IRPF i que en un proper article, analitzarem les mesures respecte a l’IVA o Impost de Societats que també han entrat en vigor al 2015.

Xavier Flotats Tomasa Professor col·laborador dels Estudis d’Empresa de la Fundació Universitària del Bages – UManresa    

Switch to mobile version