Autor Economia
19 Juliol 2015 a 09:30

La Cecot demana al Govern una regulació que afavoreixi l’autoconsum energètic

Ha fet al·legacions al projecte de RD per la regulació de l’Autoconsum

Antoni Abad // Imatge cedida per Cecot

Antoni Abad // Imatge cedida per Cecot

La patronal Cecot ha demanat al Govern la revisió del text del projecte de Reial Decret que estableix la regulació de les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. L’entitat entén que aquest Reial Decret, lluny de plantejar un marc regulador que afavoreixi l’autoconsum, proposa unes condicions que evitaran el seu desenvolupament, penalitzant especialment les instal·lacions en petits negocis, comerços i empreses.

D’altra banda, tal i com està redactat el projecte de RD contradiu les directives europees de foment de les energies renovables i l’eficiència energètica. La Cecot considera que les instal·lacions d’autoconsum són un factor clau a tenir en compte en la implementació de conceptes nous com les denominades “ciutats intel·ligents”, la consecució dels objectius 2020 marcats per la Unió Europea i, en conseqüència, els objectius mediambientals del país en relació al canvi climàtic.

Antoni Abad, president de la patronal Cecot, va dir que “la penalització que el Govern fa a l’autoconsum no respon ni a criteris, ni a lògica de servei. Però el que més ens preocupa és que el Govern no tingui consciència que regulant l’autoconsum energètic s’ajudaria a reactivar l’activitat econòmica i industrial. Estem pagant l’electricitat i el gas dels més cars d’Europa, i això és un fre a la competitivitat de les nostres empreses”.

La Cecot considera que és crític establir una política industrial que ha de complementar-se amb una política energètica i una política de canvi climàtic, amb actuacions transparents i objectives per part de tots els actors involucrats i fruit d’un compromís social que doni estabilitat i seguretat jurídica. També considera important el desenvolupament d’un marc normatiu viable per l’autoconsum, que permeti la millora de les condicions dels consumidors a l’hora de gestionar eficaçment el seu subministrament elèctric.

A criteri de la patronal, l’autoconsum aporta nombroses avantatges al sistema elèctric de les que en destaca: una major eficiència energètica del sistema gràcies a la generació distribuïda, que evita les pèrdues per transport al produir-se l’energia a prop dels punts de consum, alliberant a la xarxa elèctrica, un estalvi energètic immediat per al consumidor, una reactivació econòmica i industrial i l’augment de la competitivitat de les empreses, la canalització de l’estalvi privat cap a una inversió local i propera, facilitant la consolidació de teixit productiu pime als territoris, contribueix a que millori la qualitat de servei en el subministrament d’energia en termes generals degut a que davant d’una incidència a la xarxa d’autoconsumidors, podrien contribuir amb la seva energia generada.

És per aquest motiu que manté la necessitat de reformular part del text del RD d’Autoconsum que proposa el Govern perquè faciliti la implantació d’aquests sistemes i acabi ajudant a fer créixer l’economia i a crear noves oportunitats de negoci. En aquest sentit la Cecot demana que l’energia autogenerada i autoconsumida en xarxa interior no pagui cap cost associat a la utilització de les xarxes de distribució donat que no les utilitza, L’entitat també considera erroni el fet de penalitzar mitjançant càrrecs l’estalvi de consum energètic, ja sigui mitjançant mesures d’eficiència com per autogeneració.

El decret tampoc contempla cap tipus de compensació econòmica per als autogeneradors que injectin energia, en cas de ser autoritzada, a la xarxa de distribució. “La creació d’infraestructures de connexió per millorar la seguretat del subministrament, l’interoperació entre sistemes i l’engrandiment dels mercats i la competència que comporta, en quant a estabilitat de preus, haurien de ser promogudes per les administracions públiques i no és el cas”, va concloure Abad.

Switch to mobile version