Autor Articles i estudis
19 Agost 2016 a 12:00

La fiscalitat en les donacions de la nostra empresa

Toquero fiscalitat donacions

Tot i que a priori no consten com una despesa deduïble, les donacions de la nostra empresa poden ser beneficioses a efectes fiscals suposant un considerable estalvi en la nostra declaració anual, tant si tributem per l’impost de societats, en el cas de les persones jurídiques, com si ho fem per l’IRPF, en el cas de persones físiques.

Però, tota donació de la nostra empresa té les seves avantatges fiscals? La resposta és no. La llei 49/2002 de 23 de desembre és la que regula el règim fiscal de les entitats sense fins lucratius en consideració a la seva funció social, activitats i característiques.

D’aquesta manera, recull les entitats a les que han d’estar dirigides aquestes donacionesde les empreses per tenir dret a aplicar una deducció. I aquestes són l’Estat, les CCAA, i les entitats locals, les universitats públiques i els col·legis majors adscrits a les mateixes, l’Institut Cervantes, l’Institut Ramon Llull i les altres institucions amb fins anàlegs de les comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia, així com els organismes públics d’investigació que depenen de l’administració general de l’estat.

Són considerades donacions les aportacions econòmiques, de béns o de drets, les quotes d’afiliació a associacions que no es corresponguin amb el dret a percebre una prestació present o futura, així com les donacions de béns que formin part del patrimoni històric espanyol i els de béns culturals de qualitat garantida en favor d’entitats que persegueixin la realització d’activitats museístiques i el foment i difusió del patrimoni històric artístic.

I quins són els avantatges fiscals de les donacions de l’empresa? En el cas de tributar per l’Impost de Societats, tindrem dret a una deducció en la quota íntegra el 35% de la donació, un percentatge que ascendirà fins al 40% si en els dos anys anteriors s’haguessin realitzat donacions en benefici de la mateixa entitat.

En el cas que la nostra empresa tributi per l’IRPF, de la quota íntegra de la donació podem deduir-nos l’75% dels primers 150 euros i de la part que passi d’aquesta quantia un 30% o un 35%, en el cas de que en els dos anys anteriors s’haguessin realitzat donacions en benefici de la mateixa entitat.

Si té dubtes al voltant de la fiscalitat de les donacions de la seva empresa, i com obtenir aquest reconeixement que disminueixi l’import dels nostres pagaments, busqui l’assessorament de professionals. En Toquero Assessors som experts en assessoria fiscal, i li oferim una planificació fiscal personalitzada per a cada empresa per tal d’pagui un mínim d’impostos. Contacti amb el nostre equip a  info@toqueroassessors.com

Switch to mobile version