Autor Economia
28 Juliol 2017 a 15:00

La variació interanual del PIB se situa en un 2,8%

Segons l’estimació d’avanç de l’Idescat

PIB construccio

Segons l’estimació d’avanç que elaboren conjuntament l’Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el creixement de l’economia catalana el segon trimestre del 2017 se situa en un 1,0% en taxa intertrimestral i en un 2,8% en taxa interanual. Això representa una nova acceleració de la dinàmica econòmica, que el segon trimestre millora els resultats, que ja van ser molt positius, del trimestre anterior (del 0,8%). D’aquesta manera es fa palès que, enguany, l’economia catalana s’està recuperant, amb escreix, de la moderació que va experimentar la segona meitat de l’any passat.
Pel que fa a les taxes de variació per sectors, el creixement interanual del valor afegit brut  industrial se situa en un 2,8%, una taxa inferior a la del trimestre anterior, però que continua sent molt positiva, com ve succeint des de l’any 2014. Aquestes dades  confirmen uns creixements de la indústria (en mitjana dels dotze darrers mesos) més elevats a Catalunya que al conjunt de la zona euro i que a les economies de major pes econòmic a Europa. Les agrupacions sectorials on la producció industrial manufacturera mostra un comportament interanual més positiu són les de tèxtil i confecció, la maquinària i equips mecànics, i els productes farmacèutics.
La construcció continua guanyant força i el segon trimestre d’enguany creix un 6,9%, gràcies al subsector residencial i, en particular, l’habitatge. El nombre d’habitatges iniciats  mostra creixements relatius molt importants, dins d’uns nivells absoluts encara moderats. L’augment del nombre d’afiliats a la Seguretat Social i la millora del consum de ciment denoten el dinamisme que està prenent el sector malgrat el fre de l’obra pública. Les dades recents mostren una millora de la licitació oficial però, tot i això, l’evolució de la inversió en els pressupostos públics no permet preveure una revitalització de l’obra pública a curt termini.
Pel que fa al sector de serveis, els indicadors, tant a partir del nivell d’activitat com d’ocupació laboral, mostren una acceleració del sector. En termes de valor afegit, les estimacions d’avanç del segon trimestre mostren un creixement interanual del 2,5%, que millora en 3 dècimes els resultats del trimestre anterior.
Quant a l’activitat turística, el volum de turisme estranger ha augmentat un 10,5% interanual els cinc primers mesos de l’any i la despesa turística un 13,6% el mateix període. L’evolució de les pernoctacions hoteleres del turisme estranger fins al juny ha estat molt positiva, si bé les pernoctacions del turisme interior i de la resta de l’Estat han evolucionat més lentament.
Switch to mobile version