Autor Economia
17 Setembre 2017 a 10:00

El Govern desplega la hisenda catalana

Assumeix totes les competències actuals en matèria fiscal

ATC impostos

La Generalitat de Catalunya ha desplegat la totalitat de les seves competències en matèria fiscal, d’acord amb l’actual marc legislatiu. A partir d’aquest mes de setembre, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) assumeix la gestió i la recaptació directa dels tributs propis i dels cedits per l’Estat (transmissions patrimonials, actes jurídics documentats, i successions i donacions), una funció que fins ara tenia delegada, en part, en els registradors de la propietat. I també es fa càrrec de la gestió executiva dels deutes per tributs locals o per altres drets de naturalesa no tributària i ingressos de dret públic que ciutadans, entitats i empreses tinguin pendents amb les administracions locals que així ho sol·licitin, així com dels deutes per sancions de multes imposades pel Servei Català de Trànsit (SCT), tasca que fins ara feia l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). La subcontractació d’aquests serveis tenia un cost per a l’Administració de 35 milions d’euros anuals.
Amb l’assumpció d’aquestes competències, l’Agència catalana es converteix en prestadora de serveis tributaris per al conjunt de les administracions del país. Això ha estat possible gràcies al desplegament territorial i de personal que ha realitzat l’ATC durant els darrers dos anys arreu del territori català, i que aquest mes de setembre culmina amb l’entrada en servei de 14 noves oficines territorials i 13 oficines compartides.
 
De 4 a 32 oficines distribuïdes per tot el territori
Durant aquest any 2017, l’Agència catalana ha passat de les 4 delegacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, a un total de 19 oficines, preparades per prestar els mateixos serveis a tots els ciutadans de Catalunya. Aquest model en xarxa es complementa amb 13 oficines compartides amb entitats locals (diputacions, consells comarcals i ajuntaments). En total, l’ATC ja disposa de 32 oficines distribuïdes arreu de la geografia catalana.
 
De 321 a 800 treballadors en dos anys
Aquest desplegament territorial de l’Agència s’ha reforçat amb un creixement del personal de l’ATC, que ha passat de 321 treballadors l’any 2015 a 700 l’1 de setembre. L’objectiu és arribar als 800 a finals d’aquest mateix any.
D’aquestes 700 persones que avui ja formen part de la plantilla de l’ATC, un total de 220 provenen dels registres de la propietat. Des que la Generalitat va denunciar el conveni amb els registradors de la propietat, el passat mes d’octubre, la voluntat del Govern català sempre ha estat la de facilitar la incorporació a l’ATC dels 277 treballadors de les oficines liquidadores.
 
Recaptació executiva: prop de 850.000 deutes
Amb l’assumpció de la recaptació executiva, l’ATC es converteix en el principal organisme recaptador dels deutes tributaris del conjunt de les administracions catalanes, ja que passa de ser client de l’Administració estatal a gestionar els propis deutes i fer-ho també per a les administracions locals catalanes (diputacions, consells comarcals i ajuntaments). En aquest sentit, l’ATC podrà arribar a gestionar prop de 850.0000 deutes: 70.000 de la Generalitat; 300.000 del Servei Català de Trànsit; 170.000 de les diputacions; i 300.000 d’altres organismes.
L’Agència també podrà, per encàrrec, dur a terme la subhasta de béns embargats per les mateixes diputacions d’aquells contribuents amb deutes tributaris i que queden fora del seu àmbit competencial per raó del territori. Els deutes poden ser per multes de trànsit, impagament de l’IBI, de les liquidacions de la plusvàlua, o d’altres tributs de caràcter local.
L’ATC, ‘tramitadora’ dels impostos estatals
El mes d’octubre, i en el marc de les seves funcions com a prestadora de serveis tributaris, l’agència catalana també s’encarregarà de tramitar el pagament dels impostos estatals —IRPF, IVA i impost de societats— d’unes 700 entitats del sector públic o empreses vinculades. Paral·lelament, gestionarà també els impostos dels ens locals que s’hi adhereixin voluntàriament (actualment ja en són 120). En aquest sentit, l’ATC gestionarà uns 2.500 milions d’euros anuals en concepte d’impostos estatals.
Del G@UDI a l’e-SPRIU
Finalment, més enllà del desplegament territorial i de personal de l’ATC, durant aquests anys la Generalitat també ha treballat en el desenvolupament dels sistemes d’informació tributaris per donar resposta als reptes de futur de la hisenda catalana.
El passat 1 de juliol va entrar en funcionament el nou programa informàtic de gestió tributària e-SPRIU (Serveis i Processos per a la Relació Integral amb l’Usuari Tributari) amb la gestió de l’impost sobre les begudes ensucrades envasades. A diferència del sistema G@UDI, vigent des de l’any 2002, aquest nou sistema pot gestionar qualsevol tribut: sobre censos, massius i periòdics.
L’e-SPRIU és un sistema informàtic concebut en digital, multicanal, orientat al contribuent i a l’explotació de la dada. Incorpora les més avançades tecnologies i tendències de disseny. I desacobla el back-office del front-office, ja que és més robust i flexible als canvis.
L’objectiu d’aquest canvi és afrontar els reptes de digitalització de l’ATC, per això s’ha estructurat una àrea d’informàtica tributària que potenciarà les eines TIC com a elements estratègics en la lluita contra el grau i en un canvi en la relació amb el contribuent per tal de facilitar als ciutadans el compliment de les obligacions tributàries.
El sistema G@UDI i l’e-SPRIU conviuran durant cinc anys. Mentre el G@UDI continuarà gestionant els impostos, el sistema e-SPRIU anirà assumint gradualment els impostos de nova creació.
Switch to mobile version